Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego  www.wedliny-tradycyjne.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem  www.wedliny-tradycyjne.pl,  jest Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżynie 118 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9182161474, REGON: 061461506, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000542406 (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem bądź Sprzedawcą), telefon: 846880201, 570595500, e- mail sklep@wasag.pl ,

1.2. Regulamin zakupów dostępny jest w zakładce „Regulamin”.

1.3. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:

 1. a) dostęp do sieci Internet,
 2. b) korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej,
 3. c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

1.4. Sklep oprócz umożliwiania zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet, świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi zakładania i prowadzenia konta klienta (użytkownika) Sklepu oraz przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej. Klient w każdym momencie uprawniony jest do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług prowadzenia konta i wysyłania informacji handlowej.

1.5 Reklamacje dotyczące świadczonych przez Sklep usług drogą elektroniczną mogą być składane drogą mailową na adres: sklep@wasag.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji zawierającej wszystkie dane pozwalające na jej rozpatrzenie.

1.6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu regulujące uprawnienia Konsumenta związane z brakiem zgodności Towaru z umową oraz określone w pkt 6 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

2.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.wedliny-tradycyjne.pl. Sklep prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów wolnych od wad, znajdujących się w ofercie Sklepu.

Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

2.2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. Sklep nie realizuje zamówień o wartości poniżej 100 zł brutto.

2.3. Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami), które dokonały rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową  www.wedliny-tradycyjne.pl , z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta.

2.5. Zamówienie klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2.4., zawierającego nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.

2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

2.7. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2.8. W ofercie sklepu internetowego znajdują się  m.in. towary o zmiennej wadze (niepaczkowane, przygotowywane przed wysyłką). Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Podana na stronie internetowej waga tych towarów jest orientacyjna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy składaniu zamówienia. Jeśli finalna waga zamówienie będzie się różnić o więcej niż 25 % zamówienia, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Ostateczna waga towaru i jego cena jest podawana Klientowi na podstawie jego rzeczywistej wagi przed wysyłką towaru i jest uwidoczniona są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.

2.9. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

2.10. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.11. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.

2.12. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.11 informuje Klienta o braku dostępności towaru i odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.13. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

2.14.  Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar jest  szczelnie zapakowany przez Sprzedawcę i dostarczany do Klienta w opakowaniu termicznym chroniącym go przed zepsuciem i wpływem czynników zewnętrznych. Szczegółowe zasady wysyłki towaru opisane są w zakładce „Jak wysyłamy nasze wędliny i mięso”.

 • Koszty dostawy zamówień o wartości do 249 zł brutto ponosi Klient i są one doliczane są do ceny towaru. Koszty dostaw wynoszą 18 zł za 1 paczkę.
 • Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 249 zł brutto ponosi Sklep internetowy. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie termiczne produktów.
 • Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 10 dni roboczych przy zamówieniach zawierających wołowinę lub 3 dni robocze przy zamówieniach nie zawierających wołowiny. Klient ma możliwość podania w zamówieniu preferowanego terminu dostawy. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji ustalany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep (przy wyborze formy płatności gotówką za pobraniem) lub w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą stanowiącą ostateczną wartość zamówienia, do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi (kurierowi). Sklep realizuje wysyłki w dni robocze od wtorku do czwartku.
 • Płatność za zamówienia realizowana jest wg wyboru klienta: gotówką, za pobraniem, lub przelewem elektronicznym. Szczegółowy wykaz form płatności zawarty jest w zakładce Sposoby płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Ostateczna wartość zamówienia zawierającego towary o zmiennej wadze o których mowa w pkt 2.8 Regulaminu, podawana jest Klientowi przez Sklep internetowy drogą mailową lub telefoniczną po ich zważeniu, w dniu wysyłki towaru.
 • Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie termiczne towaru nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W newsletterze otrzymują Państwo informację z aktualną promocją, obowiązujący kod rabatowy, oraz warunkami promocji. Promocje w sklepie internetowym nie łączą się.

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 • Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 • Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Zakład Mięsny Wasąg sp.j., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj, drogą elektroniczną na adres: sklep@wasag.pl .
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
 • Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową. Postanowienia niniejszego pkt stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Szczegółowe uprawnienia Konsumentów oraz przedsiębiorców o których mowa w pkt 1.6. Regulaminu, związane z niezgodnością Produktów z umową określa § 4a Regulaminu.

 

4a. UPRAWNIENIA KONSUMENTA ZWIĄZANE Z NIEZGODNOŚCIĄ TOWARU Z UMOWĄ

 

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 2. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 3. b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 5. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa lub dobrych praktyk;
 6. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczany z opakowaniem, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 10. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4;
 11. przedsiębiorca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7;
 12. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 13. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.4;
 14. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 19. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ust. 4-14.
 21. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
 22. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w ust. 4 i nast.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/.  Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

5.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w  ust. 1.1. Regulaminu.

a)dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

6.2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

6.4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

6.7. Powyższe uprawnienia przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta użytkownika objęte są ochroną przewidzianą w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej RODO.

7.2. Administratorem danych osobowych jest Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżynie 118 (PNA: 23-400 Biłgoraj).

7.3.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia, za dodatkową zgodę klienta w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych w postaci newslettera oraz w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi zakładania i prowadzenia konta klienta (użytkownika).

7.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w zakładce Polityka Prywatności.

 1. OPINIE KLIENTÓW NA TEMAT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 8.1. Sklep wedliny-ekologiczne.pl informuje, że opinie do produktów podlegają weryfikacji. Każdy może dodać opinie
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupów

 

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżynie 118, (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9182161474 , REGON: 061461506,   zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000542406 , telefon: 846880201, 570595500, e- mail sklep@wasag.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżyn 118, (PNA: 23-400 Biłgoraj) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżyn 118, (PNA: 23-400 Biłgoraj)

 

Ja ……………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………..

Data zawarcia:  …………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..

Adres konsumenta: …………………………………………………..

 

 

 

………………………………………

Data i podpis konsumenta

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl